mediacja_dla_pracodawcy

Ugodowo w sporze z pracownikiem

Równie ważne, jak stabilny rozwój biznesu pozostaje dla przedsiębiorcy wypracowanie renomy i marki uznanego pracodawcy. Szczególne znaczenie mają relacje na linii pracodawca-pracownik, zarówno w trakcie stosunku pracy, czy w przypadku jego zakończenia na skutek zaistnienia różnych zdarzeń.

Mediacja pracownicza jest narzędziem służącym rozwiązywaniu sporów wewnątrz przedsiębiorstwa. Stwarza szansę wypracowania w atmosferze poufności  i wzajemnego szacunku ugodowego sfinalizowania sporu, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.

Dla pracodawcy widoczna jest szybkość tej metody, szansa zachowania danego pracownika i znane od samego początku koszty. Przekłada się to na możliwość zwiększenia efektywności pracy firmy oraz na kulturę pracy.

Dla pracownika mediacja stanowi doskonałą okazję rozwiązania sporu z pracodawcą, bez konieczności występowania w roli przeciwników procesowych. Pracownik wobec tego zaoszczędza stres związany z przebywaniem na sali sądowej i uzyskuje możliwość zakończenia konfliktu w przyjaznej atmosferze, czy kontynuowania stosunku pracy.

Bazując na statystykach sądowych sporządzonych przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawach z zakresu prawa pracy w 2019 roku:

 • wpłynęło 1386 nowych spraw, w tym 170 związanych z rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracownika
 • 34 razy sąd skierował postanowieniem strony do mediacji, jednak tylko w 15 sprawach strony zdecydowały się na mediację (zasada dobrowolności mediacji)
 • zawarto 8 ugód przed mediatorem w 15 przeprowadzonych mediacjach w sprawach z zakresu prawa pracy, co oznacza, że przeszło połowa pracodawców, która zdecydowała się na mediację była zainteresowana zawarciem ugody z pracownikiem, a przy tym szybszym zakończeniem postępowania sądowego
 • zawarto 15 ugód na etapie przedsądowym, co oznacza, że po zatwierdzeniu ugody przez sąd pracodawcy i pracownicy otrzymali skutek prawny równorzędny do zawarcia ugody przed sądem
 • jedynie w styczniu i lutym 2020 r. zostały zawarte 4 ugody przed mediatorem i 4 ugody przed sądem po zakończeniu mediacji, w tym czasie w 20 sprawach sąd skierował strony do mediacji

Przypomnę Tobie jaka jest przewaga mediacji nad innymi tradycyjnymi sposobami rozwiązywania sporów:
– poufność i brak formalizmu,
– oszczędność czasu i pieniędzy,
– możliwość zachowania relacji.

PRACODAWCO, dzięki mediacji pracowniczej możesz polubownie rozwiązać:

 • spory związane z wypowiedzeniem umowy o pracę
 • spory związane z rozwiązaniem umowy o pracę
 • spory dotyczące wynagrodzenia za nadgodziny
 • spory dotyczące mobbingu lub naruszenia zasad równego traktowania
 • spory o odprawy (rentowe/emerytalne)
 • spory o nagrody jubileuszowe
 • spory o odszkodowania (np. z tytułu obowiązywania zakazu konkurencji)
 • spory o premie, nagrody

Zanim zdecydujesz się na złożenie pozwu w sądzie zapoznaj się z tą alternatywną metodą rozwiązywania sporów. Więcej informacji o mediacji pracowniczej znajdziesz na www.mediacje.wrabel.pl

Adwokat Karolina Wrąbel
Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Łodzi
Mediator Adwokackiego Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Łodzi

* Statystyka Sądowa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi za 2019 r. (sprawy z zakresu prawa pracy)

Kategoria: Mediacje
Photo by Mediensturmer on Unsplash