czas na e-mediacje

Czas na e-mediację

Dokładnie miesiąc temu sądy w całej Polsce odwołały rozprawy i posiedzenia jawne, pozostawiając rozpoznaniu wyszczególnione sprawy uznane za tzw. pilne. Z kolei ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zawieszeniu uległy terminy procesowe i sądowe.

Czy istnieje antidotum na aktualną wydolność temidy? TAK to mediacja zdalna.

E-mediacja, tak jak mediacja tradycyjna ma podobny cel, jakim jest nawiązanie komunikacji pomiędzy skonfliktowanymi stronami, która może zaowocować rozwiązaniem zaistniałego sporu, a czego wyrazem będzie zawarcie satysfakcjonującej obie strony ugody. Zasady charakterystyczne dla mediacji tradycyjnej, takie jak dobrowolność, akceptowalność, neutralność, bezstronność i poufność pozostają zachowane również w mediacji online.

Czym różni się e-mediacja od mediacji tradycyjnej?

Różnica przejawia się sposobem porozumiewania się stron i mediatora w toku postępowania mediacyjnego. E-mediacja to nic innego jak nowoczesna metoda rozwiązywania sporów, w której komunikacja pomiędzy uczestnikami a mediatorem odbywa się przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatyczno-technologicznych, takich jak wideokonferencja, telekonferencja, wiadomości e-mail. Dzięki wykorzystaniu technik komunikowania się na odległość otrzymujemy odpowiedź na sytuację w wymiarze sprawiedliwości, uwzględniającą zmieniające się dynamicznie realia w kraju, zdrowie stron, czy też odległość pomiędzy stronami.

Przykład: sądy aktualnie nie rozpatrują spraw o alimenty. Czy można rozwiązać taki spór w mediacji? TAK

Dzięki mediacji zdalnej strony mają możliwość przy udziale mediatora podjęcia ustaleń w temacie alimentów, które następnie zostaną spisane w ugodzie. Następnym krokiem jest zatwierdzenie przez sąd ugody zawartej przed mediatorem na posiedzeniu niejawnym – bez udziału stron. Na końcu sąd przesyła osobie uprawnionej do alimentów listem poleconym zatwierdzoną ugodę. Taka zatwierdzona przez sąd ugoda zawarta przed mediatorem w przedmiocie alimentów stanowi tytuł wykonawczy, który uprawnia do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W ten sposób strony omijają postępowanie sądowe, a także nie odczuwają skutków ograniczonej działalności sądów. Zatem warto!

Najnowsze zarządzenia Prezesów łódzkich sądów wskazują na przedłużenie ograniczenia funkcjonowania sądów do 31 maja b.r., jednak czy ta data będzie ostateczna? Czy po tej dacie sądy wznowią swoją działalność? Tego nie wiadomo, pewne jest za to, że warto w tym czasie korzystać z mediacji zdalnej, która jest szybkim, efektywnym i elastycznym narzędziem rozwiązywania konfliktów.

Adwokat Karolina Wrąbel
Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Łodzi

Kategoria: Mediacje
Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash