Uległeś wypadkowi komunikacyjnemu? Sprawdź swoje prawa.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza samochodu. Jego celem jest zabezpieczenie odpowiedzialności za zdarzenia związane z ruchem pojazdu.

Co to oznacza?

Oznacza to, że w razie spowodowania wypadku, zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku zobowiązany jest do wypłaty odpowiednich świadczeń osobom poszkodowanym. Ubezpieczenie pokrywa szkody w mieniu (np. w postaci uszkodzeń pojazdów czy infrastruktury drogowej), a także szkody na osobie (np. obrażenia ciała i ich następstwa – koszty leczenia, czy utracony zarobek).

W przypadku szkody na osobie ubezpieczenie OC pokrywa dwa rodzaje roszczeń. Pierwsze z nich to zadośćuczynienie, które należne jest poszkodowanemu w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia za doznaną krzywdę, art. 445 § 1 k.c.. Zadośćuczynienie ma więc pokryć szkodę niemajątkową, którą poszkodowany poniósł w postaci obrażeń ciała i innych następstw w sferze zdrowotnej. Obejmuje więc rekompensatę za negatywne przeżycia i stres związany z udziałem w wypadku i jego skutkami. Drugim roszczeniem jest odszkodowanie, które przysługuje za uszczerbek finansowy, który powstał na skutek wypadku i obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, 444 § 1 k.c (koszty leczenia, koszty opieki osób trzecich, zakup leków, transport medyczny, prywatna opieka pielęgniarska, zakup wyposażenia ortopedycznego, zakup produktów żywnościowych na potrzeby specjalnej diety, utracony dochód). W ramach odszkodowania poszkodowany, który stał się inwalidą może żądać także kosztów przygotowania do innego zawodu. Ustawodawca przewidział nadto podstawę do żądania renty, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

W jaki sposób uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie?

Wypłata zadośćuczynienia i odszkodowania za skutki wypadku komunikacyjnego przebiega podobnie. W pierwszej kolejności trzeba ustalić zakład ubezpieczeń zobowiązany do naprawienia szkody. Następnie należy zgłosić ubezpieczycielowi szkodę, opisując dokładnie swoje żądania. W sytuacji, jeżeli przyznane przez zakład ubezpieczeń roszczenia są zbyt niskie, poszkodowany na prawo domagać się dopłat do żądanej sumy na drodze sądowej. Należy zatem pamiętać, że wysokość świadczeń jest ustalana przez zakład ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku posiadał ubezpieczenie OC, bądź przez sąd, jeżeli poszkodowany musiał domagać się tego świadczenia na drodze sądowej.

Zakres świadczeń, które może uzyskać poszkodowany z OC sprawcy wypadku, jest bardzo obszerny, stąd warto aby osoby poszkodowane korzystały ze swoich uprawnień, zwłaszcza, że wypłata świadczeń ze środków ubezpieczyciela jest pewna i nie zależy o sytuacji majątkowej sprawcy wypadku.

Karolina Wrąbel
adwokat/mediator
www.wrabel.pl