Czy zawsze można cofnąć pozew rozwodowy?

Wydawać by się mogło, że Klienci którzy przychodzą do Kancelarii i decydują się na złożenie pozwu rozwodowego mają już ugruntowane przemyślenia. Praktyka pokazuje, że w trakcie postępowania sądowego może dojść do zmiany relacji pomiędzy stronami, w wyniku których małżonkowie postanawiają dać sobie drugą szansę. Wtedy pojawia się z ich strony pytanie, co w takiej sytuacji ze sprawą w sądzie? Odpowiedź jest jedna. W taki przypadku, jeżeli chcemy szybko zakończyć sprawę sądową należy cofnąć pozew, albo składając stosowne pismo z oświadczeniem o cofnięciu pozwu, albo złożyć oświadczenie ustnie podczas rozprawy do protokołu. Dalszy bieg czynności w sądzie zależy, zgodnie z art. 203 k.p.c. od momentu, w którym owe cofnięcie nastąpiło tzn. przed rozpoczęciem rozprawy, czy już po rozpoczęciu.

Przed rozpoczęciem rozprawy sądowej

godnie z art. 203 kpc aż do rozpoczęcia rozprawy powód może samodzielnie, tzn. bez uzyskania na to zgody drugiej strony cofnąć pozew. Oznacza to, że do czasu udzielenia głosu stronie pozwanej na pierwszej rozprawie w celu sprecyzowania stanowiska powód może cofnąć pozew bez zgody strony pozwanej.

Po rozpoczęciu rozprawy sądowej

Cofnięcie pozwu możliwe jest również po rozpoczęciu rozprawy sądowej. Jednakże, aby cofnięcie było skuteczne niezbędna jest na tym etapie zgoda drugiej strony, co w przypadku pogodzenia się małżonków i podejmowania prób ratowania małżeństwa jako priorytet, będzie proste do uzyskania.  Jeżeli powód złoży oświadczenie o cofnięciu pozwu poza rozprawą – pisemnie – to sąd informuje o takim piśmie pozwanego i w sytuacji, kiedy potrzebna jest jego zgoda niezłożenie przez drugą stronę pisma w terminie dwutygodniowym uważa się za wyrażenie zgody na cofnięcie pozwu.

Cofnięcie pozwu rozwodowego możliwe jest na każdym etapie postępowania sądowego, również na etapie postępowania apelacyjnego. Zatem zawsze można złożyć ustnie, czy pisemnie oświadczenie o cofnięciu pozwu, jednak należy mieć na uwadze, że sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie, gdy czynność ta byłaby sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego albo zmierzałaby do obejścia prawa. Sąd zawsze bierze pod uwagę indywidualny stan faktyczny danej sprawy, jednak w przypadku pojednania się małżonków utrzymanie rodziny jest niewątpliwe i nie są spełnione przesłanki do uznania cofnięcia za niedopuszczalne.

Jakie są skutki cofnięcia pozwu?

Proceduralnym skutkiem cofnięcia pozwu jest umorzenie postępowania sądowego. Należy mieć jednak na względzie, że cofnięty pozew nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa (np. nie dochodzi do przerwania biegu przedawnienia roszczeń alimentacyjnych).

Cofnięcie pozwu ma również skutki finansowe. Negatywne, ale na szczęście też pozytywne. Powód cofając powództwo powinien wiedzieć, że pozwanemu przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu kosztów. Jest to uzasadnione tym, że powód najpierw zaangażował drugą stronę w proces sądowy, przez co mogła zostać narażona na koszty, np. udziału pełnomocnika, a następnie się rozmyślił. I tu niekoniecznie w wyniku pojednania się małżonków.

Tak, jak pisałam są również pozytywne finansowo skutki cofnięcia pozwu. Jeżeli pozew cofnięto przed wysłaniem pozwu drugiej stronie, sąd po umorzeniu postępowania zwraca powodowi całą opłatę sądową od pozwu, tj. 600 zł. Jeżeli cofnięcie nastąpiło już po wysłaniu pozwu, ale przed rozpoczęciem posiedzenia – 300 złotych. Jeżeli przyczyną cofnięcia pozwu było pojednanie się stron sąd również zwraca z urzędu całą opłatę sądową od pozwu.

Karolina Wrąbel
adwokat/mediator
www.wrabel.pl