Zarząd sukcesyjny, jako zapewnienie działania firmy w przypadku śmierci właściciela

Jednoosobowa działalność gospodarcza wciąż cieszy się największą popularnością wśród form prowadzenia działalności, w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) zarejestrowanych jest ponad 2 mln przedsiębiorców, z których przeszło 230 tysięcy ukończyło 65 rok życia, z kolei każdego miesiąca z ewidencji wykreślanych jest ok. 800.*

25 listopada 2018 roku weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Dotychczas śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą powodowała szereg utrudnień związanych z bieżącym prowadzeniem firmy, a następcy zmarłego nie mogli od razu kontynuować zarządzania biznesem. Powodowało także m.in. wygaśnięcie wielu kontraktów handlowych i zwykle oznaczała duże problemy dla przedsiębiorstwa i jego pracowników, np. umowy o pracę, koncesje, zezwolenia, NIP.

Co się zmienia?przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może bezpłatnie i bez zbędnych formalności zarejestrować zarządcę sukcesyjnego, który będzie prowadził firmę do momentu ustanowienia spadkobierców, maksymalnie przez dwa lata,w przypadku ustanowienia zarządcy zostaną utrzymane w mocy kontrakty cywilnoprawne, umowy o pracę, pozwolenia, licencje czy koncesje, a sukcesor będzie uprawniony do posługiwania się numerem NIP zmarłego właściciela i korzystania z firmowego konta,możliwość, aby udzielona przez przedsiębiorcę prokura przekształciła się w uprawnienia zarządcy sukcesyjnego,w sytuacji, kiedy właściciel firmy nie wyznaczy sukcesora za swojego życia, wówczas po jego śmierci grono spadkobierców będzie mogło ustanowić takiego zarządcę u notariusza,zwolnienie z podatku od spadków osobę przejmującą przedsiębiorstwo, niezależnie od stopnia jej pokrewieństwa ze zmarłym.

* dane resortu przedsiębiorczości i technologii