Poufnie o alimentach

Ustalanie wysokości alimentów w sądzie kojarzy się z długotrwałym postępowaniem i wymianą pomiędzy stronami dużej ilości dokumentów. Kwota alimentów zależy bowiem od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica zobowiązanego do ich uiszczania. Strony muszą udźwignąć przed sądem ciężar dowodowy powyższych informacji.

Postępowanie dowodowe

Strona uprawiona do alimentów w toku sprawy winna przedstawić wysokość usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Przy ustalaniu tej kwoty niezbędne będą ołówek i karta, albo arkusz kalkulacyjny. Usprawiedliwione potrzeby dziecka należy określić w stosunku miesięcznym.

Kolejną kwestią dowodową w toku postępowania o ustalenie obowiązku alimentacyjnego jest wysokość możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica, który zobowiązany jest do uiszczania alimentów. W pozwie najlepiej jest podać wszelkie informacje, które mogą określać sytuację życiową i zawodową drugiego rodzica. Warto więc podać wiek tej osoby, gdzie dotychczas pracowała, czy ma wyuczony zawód (jaki?), czy ma kogoś na utrzymaniu (jeśli tak, to kogo), jakie posiada umiejętności (np. znajomość języków obcych, ukończone kursy zawodowe itd.), czy posiada jakiś majątek (nieruchomości, samochody, wartościowe przedmioty, itd.)?

W związku z tym, że w przeważającej części przypadków postępowanie toczy się pomiędzy stronami, które albo ze sobą już nie mieszkają, albo w ogóle nie utrzymują ze sobą kontaktu, przedłożenie sądowi wszystkich informacji niezbędnych do ustalenia realnej kwoty alimentów, niezaniżonej i niezawyżonej, bywa utrudnione.

Strona wytaczająca powództwo o alimenty często przy tym występuje do sądu z wnioskiem, aby sąd zobowiązał pozwanego do przedłożenia:

  • zaświadczenia od pracodawcy określającego wysokość jego dochodu z ostatnich 6 miesięcy
  • zaświadczenia bądź deklaracji z Urzędu Skarbowego (dla rodzica prowadzącego działalność gospodarczą)
  • rocznej deklaracji PIT za okres jednego bądź dwóch ostatnich lat (ewentualnie za dalszy okres, jeśli może mieć to znaczenie dla sprawy)

Ustalona w wyroku kwota alimentów może obowiązywać przez kilka lat, zatem w interesie obu stron, uprawnionego i zobowiązanego do alimentów, jest rzetelny proces, niestety bywa on często długotrwały, mocno sformalizowany, dlatego strony często decydują się na udział profesjonalnego pełnomocnika.

Dla rodzica uprawnionego do alimentów wykazanie możliwości zarobkowych i majątkowych drugiej strony często wydłuża postępowanie o konieczność powołania dodatkowych świadków, czy przedłożenia dokumentów. Z kolei wielokrotnie strona zobowiązana do alimentów nie chce ujawniać przed sądem swoich zarobków, czy też posiadanego majątku i przedstawiać na tą okoliczność ogrom dokumentów.

Czy jest sposób na ustalenie alimentów poza sądem?

Słowo alimenty nie musi kojarzyć się z walką w sądzie. Zdecydowanie łatwiej i szybciej ustala się wysokość alimentów w postępowaniu mediacyjnym. W mediacji rodzice prowadzą rozmowy w przedmiocie alimentów przy udziale bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej, mediatora. Zadaniem mediatora jest wsparcie komunikacji pomiędzy stronami, tak aby możliwe było dojście do porozumienia. W sytuacji kiedy strony osiągną konsensus mediacja kończy się spisaniem ugody przed mediatorem.

Jakie zalety mają alimenty w mediacji?

  • poufność (np. dla osób chcących zachować w tajemnicy wysokość swoich zarobków)
  • brak sformalizowanych procedur (nie trzeba przedstawiać dokumentów, ani powoływać świadków)
  • oszczędność czasu (przebieg mediacji uzależniony jest od aktywności stron i to one decydują jak długo będą trwały rozmowy)
  • ugoda w przedmiocie wysokości alimentów, zawarta przed mediatorem a zatwierdzona następnie przez sąd ma moc wyroku sądowego (możliwość prowadzenia egzekucji)
  • zachowane zostaje prawo do sądu w przypadku kiedy strony nie dojdą do porozumienia w toku mediacji.

Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszam do kontaktu.

Karolina Wrąbel
adwokat/mediator
www.wrabel.pl
+48 695 677 270

Kategoria: Mediacje
Photo by Eric Tompkins on Unsplash