Mediacja medyczna – najskuteczniejsza pozasądowa metoda rozwiązania sporu

Mediacja jest nowoczesnym procesem rozwiązywania konfliktu poprzez dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron w obecności bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej – mediatora. Celem mediacji jest ułatwienie osiągnięcia kompromisu pomiędzy stronami, czego wyrazem może być zawarta ugoda. Zatwierdzona przez sąd ugoda, zawarta przed mediatorem, ma moc wyroku sądowego.

Podstawowe zasady mediacji:

 • dobrowolność – strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym, zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron
 • bezstronność – strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo
 • poufność – przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą
 • neutralność – mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony, mediator wspiera proces dojścia do porozumienia
 • akceptowalność – strony muszą zaakceptować osobę mediatora

Mediacja medyczna jest pełnoprawną alternatywą dla postępowania sądowego i postępowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Jedną strona mediacji jest pacjent, bądź jego rodzina, drugą lekarz (dentysta, pielęgniarka) lub placówka medyczna np. szpital. Zdarzają się również sytuacje, gdzie stronami mediacji jest lekarz (dentysta, pielęgniarka) oraz placówka medyczna.

Najczęstszym podłożem konfliktu, w tym również medycznego, jest brak lub wada komunikacji. Z kolei najważniejszym oczekiwaniem poszkodowanych w sprawach medycznych jest przyznanie winy, zapoznanie się ze szczegółami konkretnego zdarzenia, które legło u podstaw konfliktu, dopiero później pojawiają się oczekiwania finansowe – uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Mediacja w sprawach medycznych może zaoferować obu stronom realizację ich oczekiwań bez wikłania się w długotrwałe, kosztowne, sformalizowane, obarczone stresem i emocjami postępowanie sądowe.

Najczęstszy katalog spraw medycznych w mediacji:

 • uszkodzenia ciała pacjenta, rozstrój zdrowia
 • zakażenia szpitalne
 • błędna diagnoza, błędy w leczeniu
 • naruszenie dóbr osobistych pacjentów lub personelu medycznego
 • rozliczenia finansowe z tytułu udzielania świadczeń medycznych
 • ustalanie wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny

Korzyści z mediacji medycznej:

 • dla członka personelu medycznego (lekarza, dentysty, pielęgniarki) – ochrona dobrego imienia i reputacji, możliwość negocjacji wysokości roszczeń pieniężnych
 • dla pacjenta, bądź jego rodziny – otrzymanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnego zdarzenia, szansa na uzyskanie przeprosin
 • dla placówki medycznej – zachowanie reputacji na rynku usług medycznych, kontrola nad płynnością finansową
 • dla wszystkich – szansa na zakończenie sporu szybciej, z możliwością zaoszczędzenia kosztów, zmniejszenie stresu i obciążenia psychicznego

Karolina Wrąbel
adwokat/mediator
www.wrabel.pl