Znaczenie ugody zawartej przed mediatorem wobec zmian w programie 500+

Dnia 1 sierpnia weszła w życie ustawa zmieniająca dotychczasowe zasady otrzymywania świadczeń z programu 500+.

Głównym założeniem zmian jest uszczelnienie systemu przyznawania świadczeń w nowym okresie zasiłkowym, który zaczyna się od dnia 1 października 2017 roku. Jedna z obowiązujących zmian dotyczy rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy – aby otrzymać świadczenie – muszą mieć ustalone alimenty na dziecko od drugiego rodzica.

Ważne !

By spełnić wymóg ustalonych alimentów na dziecko od drugiego rodzica nie trzeba mieć zasądzonych alimentów w wyroku, czy ugodzie sądowej.

Co to oznacza ?

Istotnym ułatwieniem jest, że aby spełnić warunek ustalenia alimentów, osoba samotnie wychowująca dziecko nie musi występować do sądu z pozwem o alimenty. Wystarczające będzie uzyskanie i przedstawienie tytułu wykonawczego ustalającego alimenty zatwierdzonego przez sąd, którym to tytułem będzie np. ugoda zawarta przed mediatorem, protokół z posiedzenia sądu zatwierdzającego ugodę zawartą przed sądem, a nawet umowa zawarta w formie aktu notarialnego, jednakże sąd musi nadać jej klauzulę wykonalności.

Wyjątkowo zaświadczenia o alimentach nie muszą przedstawiać rodzice w sytuacji, kiedy z przyczyn obiektywnych ustalenie alimentów jest niemożliwe (drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany), powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka lub dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub rozłączeniu.

Zachęcam zatem do skorzystania z mediacji, która stwarza perspektywę szybszego uregulowania obowiązku alimentacyjnego, przy zachowaniu mniejszego formalizmu i mniejszych kosztów. Jednocześnie wskazać należy, że zatwierdzona przez sąd ugoda zawarta przed mediatorem ma moc wyroku sądowego, umożliwia zatem dochodzenie wierzytelności alimentacyjnych w przyszłości na drodze postępowania egzekucyjnego.